សិក្សាថ្នាក់ ភាសាចិន ក្រៅម៉ោង នៅសាលាអន្តរជាតិ ប៉េកាំង លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អនុវត្តន៍ភាសាចិន ដោយផ្ទាល់ ជាមួយនឹងគ្រូជនជាតិចិន ដែលសម្បូរទៅដោយ បទពិសោធន៍បង្រៀន ជាច្រើនឆ្នាំ 

ក្រៅពីបណ្តុះបណ្តាលឱ្យចេះ ភាសាចិន កម្មវិធីភាសាចិនក្រៅម៉ោង បានបន្ថែមការស្វែងយល់ ស្រាវជ្រាវ ដែលធ្វើឱ្យសិស្សមានសមត្ថភាព ប្រើប្រាស់ភាសាចិន ក្នុងការងារផ្សេងៗបាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

Read More